ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

DUTCH AGRO SOLUTIONS (DAS)

 

 

 1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ("deze voorwaarden") wordt verstaan onder:

DAS:                              de besloten vennootschap Dutch Lighting Solutions B.V., gevestigd te Raamsdonksveer, mede handelend onder de namen Dutch Agro Solutions en DAS;

koper:                                      iedere persoon aan wie DAS een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst doet of heeft gedaan en/of iedere persoon met wie DAS een overeenkomst sluit of heeft gesloten;

persoon:                                  natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid;

partijen:                                  DAS en koper;

overeenkomst:                elke overeenkomst tussen partijen, strekkende tot het leveren van zaken door DAS aan koper en/of het verlenen van diensten door DAS aan koper en/of het verrichten van enige andere prestatie door DAS ten behoeve van koper, elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst, aanbiedingen van DAS daaronder begrepen;

producten:                               alle zaken en/of diensten en/of andere prestaties die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

 

 1. Algemeen
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waar koper op enig moment en op enigerlei wijze naar mocht verwijzen of die mochten zijn opgenomen in enige uiting van koper, in welke vorm dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Bedingen die van deze voorwaarden en/of de overeenkomst afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend.
 • Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van DAS, maar ook ten behoeve van haar bestuurders en aandeelhouders (middellijke bestuurders en aandeelhouders daaronder begrepen), respectievelijk alle personen die voor DAS werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van een overeenkomst door DAS zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten DAS aansprakelijk zou kunnen zijn.
 • Indien DAS in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, brengt dit niet mee dat DAS het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 • Indien verscheidene personen zich als koper hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens DAS aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen
 • Indien een deel van de overeenkomst of van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
 • Deze voorwaarden worden opgemaakt in verschillende talen. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 

 1. Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomst
 • Alle aanbiedingen van DAS zijn vrijblijvend. DAS heeft het recht haar aanbieding binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een aanvaarding door koper die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van DAS, geldt steeds als een verwerping van dit aanbod en als een nieuw aanbod van koper. Een overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot stand indien DAS dit schriftelijk of langs elektronische weg bevestigt.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat (a) 5 werkdagen zijn verstreken nadat DAS de aanvaarding door koper heeft ontvangen en DAS haar aanbod gedurende deze periode niet heeft herroepen, dan wel (b) DAS de overeenkomst schriftelijk of langs elektronische weg bevestigt, dan wel (c) DAS een begin maakt met de uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. Prijzen
 • Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de prijzen in euro's weergegeven en zijn de prijzen exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen.
 • De prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Indien in deze factoren na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering van de producten een wijziging optreedt zonder dat DAS daarop in redelijkheid invloed kan uitoefenen, heeft DAS het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan koper door te berekenen.

 

 1. Betaling
 • DAS accepteert uitsluitend girale betaling. Contante betaling is slechts mogelijk bij wijze van uitzondering en op voorwaarde dat DAS hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
 • Betaling dient voorafgaand aan de aflevering van de producten te geschieden. Een afwijkende betalingstermijn geldt uitsluitend indien deze schriftelijk is overeengekomen. De maximale betalingstermijn die DAS kan toestaan, is 14 dagen na factuurdatum.
 • Behoudens voor zover anders blijkt uit informatie die DAS voorafgaand aan de verkoop van de producten heeft verschaft, hetzij in haar actiefolder, hetzij in haar webshop, hetzij op enige andere plaats of wijze, verleent DAS in geval van girale vooruitbetaling een betalingskorting van 5%.
 • Betaling dient steeds onvoorwaardelijk te geschieden, zonder enige andere korting dan de in lid 3 van dit artikel genoemde betalingskorting en zonder aftrek, inhouding, verrekening of opschorting, uit welken hoofde ook. Koper zal geen eigenbeslag doen leggen.
 • Klachten met betrekking tot een factuur van DAS dienen binnen 7 dagen na de datum van die factuur schriftelijk en onder opgave van redenen aan DAS kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan koper wordt geacht de factuur onherroepelijk als juist te hebben aanvaard.
 • Koper is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Indien koper met enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van DAS op koper onmiddellijk en geheel opeisbaar.
 • Tijdens zijn verzuim is koper over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
 • Bij buitengerechtelijke invordering is koper, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door DAS gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 15% over de eerste € 5.000 (met een minimum van € 100), 10% over het meerdere tot € 10.000, 8% over het meerdere tot € 20.000, 5% over het meerdere tot € 60.000 en 3% over het meerdere boven € 60.000.
 • De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, doch integraal voor rekening van koper zijn indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
 • Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van DAS zal koper een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doen dan wel voor eigen rekening genoegzame zeker­heid stellen voor de nakoming van zijn verbintenissen. Onder genoegzame zekerheid wordt in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van DAS opeisbare bankgarantie, gesteld door een eerste klas Nederlandse bank, ter hoogte van 110% van de door koper verschuldigde bedragen (100% van deze bedragen met een opslag van 10% voor rente).
 • Tot het moment dat koper al zijn verbintenissen uit wel­ken hoofde ook jegens DAS integraal is nagekomen, is DAS jegens een ieder gerechtigd voor rekening en risico van koper zaken, documenten en gelden terug te houden. Alle zaken, documenten en gelden die DAS uit wel­ken hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen, strek­ken haar tot onderpand van alle vorderingen die zij ten las­te van koper heeft of zal verkrijgen.
 • DAS is te allen tijde gerechtigd om de bedragen die zij uit welken hoofde ook verschuldigd is aan koper of enige aan hem gelieerde persoon ("koper c.s.") te verrekenen met de bedragen die DAS of enige aan haar gelieerde persoon ("DAS c.s.") uit welken hoofde ook te vorderen heeft van koper c.s. De hier bedoelde bevoegdheid tot verrekening bestaat ook indien de betaling van de vorderingen nog niet afdwingbaar is en indien de prestatie die DAS c.s. te vorderen heeft niet beantwoordt aan haar schuld.

 

 1. Levertijd, levering
 • De door de DAS opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de producten geleverd vanaf het magazijn van DAS ("ex works", conform de laatste versie van de Incoterms). Het risico gaat over op koper zodra DAS de producten in haar magazijn ter beschikking van koper heeft gesteld.
 • DAS is bevoegd, doch nimmer verplicht, de producten in gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • Koper is verplicht de producten af te nemen binnen 3 dagen nadat deze te zijner beschikking zijn gesteld. Als koper de producten niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is DAS onverminderd haar overige rechten bevoegd de overeenkomst te ontbinden en koper aan te spreken tot schadevergoeding.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
 • DAS behoudt zich de eigendom voor van de producten totdat de prijs hiervoor geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt tevens voor de overige vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die DAS tegen koper heeft of zal verkrijgen.
 • Zolang de eigendom van de producten niet op koper is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
 • Koper verbindt zich ertoe vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DAS. Dit cessie- en verpandingsverbod heeft zowel verbintenis- als goederenrechtelijke werking. Koper verbindt zich er verder toe de vorderingen tegen zijn afnemers op het eerste verzoek van DAS op de in art. 3:239 BW aangegeven wijze aan DAS te verpanden tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verbintenissen jegens DAS uit welken hoofde ook.
 • Indien koper tekortschiet in de nakoming van een of meer verbintenissen of indien hij DAS goede grond geeft te vrezen dat hij hierin tekort zal schieten, is DAS gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten op kosten van koper terug te (doen) nemen. Hiertoe zal koper alle medewerking verlenen. Koper doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot de producten en zal geen beslag doen leggen op de producten. Na terugneming van de producten zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de overige schade van DAS.

 

 1. Garantie van koper
 • Koper garandeert en staat ervoor in dat de producten op geen enkele wijze zullen worden gebruikt voor het plegen van enig strafbaar feit.
 • Voor iedere schending van de in lid 1 van dit artikel omschreven garantieverplichting verbeurt koper aan DAS een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000. De boete komt DAS toe onverminderd haar overige rechten en vorderingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot haar recht op schadevergoeding op grond van de wet.

 

 1. Conformiteit, onderzoek en klachten
 • Behoudens voor zover koper verdere rechten kan ontlenen aan een voor de producten geldende fabrieksgarantie, is de onderstaande regeling van toepassing met betrekking tot conformiteit, onderzoek en klachten.
 • DAS staat er uitsluitend voor in dat de producten geschikt zijn voor een normaal gebruik zoals in de productomschrijving of gebruiksaanwijzing wordt aangegeven. DAS staat er niet voor in dat de producten geschikt zijn voor een bijzonder gebruik, tenzij koper DAS voor of bij het sluiten van de overeenkomst heeft geïnformeerd over het door hem beoogde bijzondere gebruik en DAS schriftelijk heeft gegarandeerd dat de producten ook voor dit bijzondere gebruik geschikt zijn.
 • Koper is verplicht om onmiddellijk bij aflevering van de producten nauwkeurig te onderzoeken of te laten onderzoeken of deze in alle opzichten aan de overeenkomst beantwoorden.
 • Klachten over zichtbare gebreken dienen onmiddellijk aan DAS te worden gemeld en binnen 24 uur schriftelijk te worden bevestigd onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming. Klachten over onzichtbare gebreken dienen binnen 2 dagen nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden behoren te worden, doch uiterlijk binnen 3 maanden na de aflevering, schriftelijk aan DAS te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard van de gebreken. In geval van overschrijding van de genoemde klachttermijnen kan koper zich er niet meer op beroepen dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden.
 • Klachten ter zake van geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen zijn niet-ontvankelijk. Eveneens niet-ontvankelijk zijn klachten die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: onzorgvuldig, onjuist of ondeskundig gebruik; een ander dan normaal gebruik; gebruik in strijd met de documentatie; oorzaken die van buitenaf komen; door of namens koper aan de producten aangebrachte wijzigingen of toevoegingen.
 • Koper zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien koper geen medewerking verleent of onderzoek anderszins niet of niet meer mogelijk is, is zijn klacht niet-ontvankelijk.
 • Indien de klacht van koper, mede gelet op het in dit artikel bepaalde, gegrond is, zal DAS na overleg met koper zorg dragen voor een van de volgende remedies: aflevering van de ontbrekende producten; herstel van de producten; vervanging van de producten door andere soortgelijke, maar niet noodzakelijk identieke producten; dan wel aanpassing van de prijs. DAS zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben. Voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de prijs daaronder begrepen, is goedkeuring van DAS vereist.
 • Koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de producten te zorgen. Het staat koper niet vrij de producten te retourneren voordat DAS daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Wanneer DAS er in geval van retournering toe overgaat de producten op te slaan, geschiedt dit voor rekening en risico van koper. Uit deze opslag kan nooit een goedkeuring of aanvaarding van de retournering worden afgeleid.
 • Indien koper zich niet houdt aan de in dit artikel genoemde regels en DAS niettemin een klacht in behandeling neemt, dienen haar inspanningen te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige verplichting of aansprakelijkheid.
 • Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van een klacht aanhangig te zijn gemaakt.

 

 1. Opschorting, ontbinding
 • Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de wet en/of de overeenkomst en/of deze voorwaarden toekomen, is DAS bevoegd haar verbintenis op te schorten dan wel, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: (a) koper een verbintenis die voor hem voortvloeit uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; en/of (b) DAS goede grond heeft om te vrezen dat koper in de nakoming van een of meer van zijn verbintenissen zal tekortschieten; en/of (c) koper in staat van faillissement is verklaard, zijn faillissement is aangevraagd, aan koper, al dan niet voorlopige, surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van koper een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan, het bedrijf van koper wordt geliquideerd of op zaken van koper executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven.
 • Indien het verzuim van koper op grond van zowel de wet als de overeenkomst als deze voorwaarden eerst intreedt na ingebrekestelling, zal DAS in het in lid 1 onder (a) van dit artikel bedoelde geval niet eerder overgaan tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan nadat zij koper een schriftelijke aanmaning heeft gestuurd waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn is uitgebleven.
 • In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door DAS is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op koper onmiddellijk en geheel opeisbaar.

 

 1. Overmacht
 • Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt hier verstaan: elke niet aan de schuld in subjectieve zin van DAS te wijten omstandigheid die maakt dat het voor DAS onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen, waaronder - maar uitdrukkelijk niet beperkt tot - overmacht en/of wanprestatie ("toerekenbare niet-nakoming") en/of onrechtmatig handelen aan de zijde van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, abnormale weersomstandigheden, vorst, stormschade en andere door natuurgeweld veroorzaakte schade, stakingen, transportmoeilijkheden, brand, diefstal, oorlog, oor­logs­ge­vaar, terreuraanslagen, epidemieën, pandemieën, alsmede overheids­­maatre­gelen, waaronder maar niet beperkt tot in-, uit- en/of door­voer­verbo­den, heffingen, invoerrechten en contingen­terin­gen.
 • In geval van overmacht is DAS gerechtigd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan koper geen nakoming of schadevergoeding vorderen.
 • Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is elk der partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien DAS haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs.
 • DAS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • Onverminderd hetgeen in de bovenstaande artikelen is bepaald, geldt ter zake van de aansprakelijkheid van DAS voor schade die door koper en/of derden wordt geleden en ter zake van de vrijwaring van DAS door koper de volgende regeling.
 • De totale aansprakelijkheid van DAS uit welken hoofde ook is beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de producten, dat wil zeggen de prijs exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen en exclusief eventuele transport- en andere kosten.
 • DAS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van koper, verlies van klanten, verminderde goodwill en reputatieschade.
 • Onverminderd hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald, geldt voor het geval dat DAS de producten van een derde heeft betrokken dat DAS jegens koper niet verder aansprakelijk is dan deze derde jegens DAS.
 • DAS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
 • Voor zover nakoming door DAS niet blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van DAS wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis slechts indien koper DAS onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming en daarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming heeft gesteld en DAS ook na verloop van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verbintenis.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper de schade onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat koper bekend is geworden met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan DAS meldt.
 • Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.
 • Koper dient DAS te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op DAS zou kunnen rusten met betrekking tot de producten. Koper dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan DAS te vergoeden.
 • DAS zal zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, en koper zal niet verplicht zijn DAS te vrijwaren, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DAS of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
 • De bovenstaande regeling geldt niet voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.
 • Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een overeenkomst en/of deze voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, onverminderd de bevoegdheid van DAS om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

 

 • Ruim assortiment, Grote voorraad!
 • Alle A- Merken onder één dak!
 • Gratis verzending vanaf € 750,- Excl. BTW binnen Nederland
 • Voor 1400uur besteld, volgende werkdag geleverd